3 L Cafe - Lakitelek és környéke hírei! Közélet, bulvár, sport és minden ami egy kávé mellett megbeszélhető!
  1. 2020.02.28. péntek, Elemér
  2. |
  3. 6 °C
  4. |

Óvodai beiratkozás

Közlemény a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézményébe a 2014/2015. nevelési évre történő beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról.

A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás, mint a Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde, és Óvoda Intézmény (6065 Lakitelek, Kiss János u. 1/a) fenntartója, „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról" szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézményébe a 2014/2015. nevelési évre történő beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményt teszi közzé:

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézményébe a 2014/2015. nevelési évre -a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontja - történő óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2014. április 28.-29. (hétfő-kedd)

8.00 órától 17.00 óráig

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

• a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya)

• a gyermek TAJ kártyája,

• a gyermek anyakönyvi kivonata,

• a kitöltött Jelentkezési lap

• amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről, az erről szóló szakvélemény,

• amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar megállapításáról, az erről szóló szakvélemény.

A már óvodába járó gyermeket nem kell beíratni!

Óvodába történő beíratásra köteles gyermek, illetve óvodába felvehető gyermek:

• kötelező az óvodába beíratni azt a gyermeket, aki 2014. évben betölti az 5. életévét, és még nem járt óvodába.

• felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2014. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézményének felvételi körzete:

Lakitelek község közigazgatási területe.

Az illetékességi és működési körön kívüli településekről, szabad kapacitás esetén vehető fel gyermek a köznevelési intézménybe.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától -azaz 2014.szeptember 1-jétől- napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

A 2014/2015-ös nevelési évben a 2009-ben született gyermekeknek kötelező a részvétel.

Az a szülő vagy törvényes képviselő

• aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,

• akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést követ el

és 5000.-Ft-tól 150.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézményébe felvehető integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételénél a nevelési intézmény alapító okiratában foglaltak az irányadóak. Az alapító okirat tartalmazza, hogy az óvoda melyik sajátos nevelési igényű gyermek ellátására jogosult.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, a jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvoda vezetője

a. az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

b. a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában

közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2014.május 29-e.

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott, írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A jegyző a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: A felvételi kérelem elutasításáról szóló határozat közlését követő 15 napon belül.

Társulási Tanács