3 L Cafe - Lakitelek és környéke hírei! Közélet, bulvár, sport és minden ami egy kávé mellett megbeszélhető!
  1. 2022.09.27. kedd, Adalbert
  2. |
  3. 20 °C
  4. |

Óvodai beíratás

________________________________________
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézményébe a 2015/2016. nevelési évre történő beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról

A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás, mint a Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde, és Óvoda Intézmény (6065 Lakitelek, Kiss János u. 1/a) fenntartója, „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról" szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt teszi közzé:

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézményébe a 2015/2016. nevelési évre - a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontja - történő óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2015. április 27.-28. (hétfő-kedd)

8.00 órától 17.00 óráig

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

• a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya)

• a gyermek TAJ kártyája,

• a gyermek anyakönyvi kivonata,

• a kitöltött Jelentkezési lap

• amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről, az erről szóló szakvélemény,

• amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar megállapításáról, az erről szóló szakvélemény.

A már óvodába járó gyermeket nem kell beíratni!

Óvodába történő beíratásra köteles gyermek, illetve óvodába felvehető gyermek:

• kötelező az óvodába beíratni azokat a gyermekeket, akik 2015. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.

• Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézményének felvételi körzete:

• Lakitelek község közigazgatási területe.

• Az illetékességi és működési körön kívüli településekről, szabad kapacitás esetén vehető fel gyermek a köznevelési intézménybe.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A 2015/2016-os nevelési évben a 2012. augusztus 31-ig született gyermekek számára kötelező az óvodai beiratkozás.

Az a szülő vagy törvényes képviselő

• aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,

• akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést követ el és 5000.-Ft-tól 150.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézményébe felvehető integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételénél a nevelési intézmény, alapító okiratában foglaltak az irányadóak. Az alapító okirat tartalmazza, hogy az óvoda melyik sajátos nevelési igényű gyermek ellátására jogosult.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, a jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvoda vezetője

• az óvodai felvételi, átvételi

• a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2015.május 28-a.

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott, írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A jegyző a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést. A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: a felvételi kérelem elutasításáról szóló határozat közlését követő 15 napon belül.